ZNAMIENNE DLA EWOLUCJI

boy in black long sleeve shirt holding blue and white nintendo switch

Znamienne dla tego rodzaju ewolucji są wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek Analizy Kon­fliktów Uniwersytetu Londyńskiego. Kierownik te­go Ośrodka prof. J. Burton (w pracy pt. Conflict and Communication, London 1969) stwierdza, że za­obserwować można ogólną tendencję stopniowego przejmowania przez instytucje niesądowe funkcji wykonywanych poprzednio przez sądy. Praktycznym wnioskiem, do jakiego prowadzą wywody Burtona, jest potrzeba skoncentrowania wysiłków w celu udzielenia pomocy stronom uczestniczącym w spo­rze, by mogły same spór ten załatwić. Jednym z proponowanych środków jest udział nauki w po­staci tzw. „kontrolowanej informacji”, polegającej na przekazywaniu stronom w poszczególnych fazach sporu określonych informacji i wskazówek (prowa­dzono w Ośrodku eksperymenty w tej dziedzinie, dyskutując na temat aktualnych sporów przy udziale dyplomatów państw uczestniczących w sporze).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *