ZAŁATWIANIE SPORÓW

black and gray bicycle on road during daytime

Państwa powinny załatwiać swe spory między­narodowe przy użyciu środków pokojowych w taki sposób, by międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość nie były zagrożone.Państwa mają obowiązek nieinterweniowania w sprawach, które należą do wewnętrznej jurysdyk­cji jakiegoś państwa zgodnie z Kartą.Państwa mają obowiązek współdziałania ze so­bą zgodnie z Kartą.Zasada równych praw i samostanowienia naro­dów.Zasada suwerennej równości państw.Państwa powinny wypełniać w dobrej wierze swe zobowiązania przyjęte zgodnie z Kartą.Jednocześnie rezolucja postanawia przeprowadzić badania zasad prawa międzynarodowego dotyczą­cych przyjaznych stosunków i współpracy pomiędzy państwami zgodnie z Kartą, w celu ich stopniowego rozwoju i kodyfikacji oraz w celu zapewnienia bar­dziej skutecznego ich stosowania. Na podstawie uchwał Zgromadzenia Ogólnego po­wołano do życia Komitet Specjalny, złożony z dwu­dziestu siedmiu państw (w dalszej fazie prac zwięk­szono liczbę członków Komitetu do trzydziestu je­den).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *