KONCEPCJA POKOJOWEGO WSPÓŁISTNIENIA

Black Android Smartphone

Koncepcja pokojowego współistnienia nie oznacza konserwatywnego poglądu, jakoby stosunki między­narodowe nie wymagały zmian o charakterze bar­dziej zasadniczym i jakoby zasady prawa między­narodowego — wykształcone w poprzednich okre­sach historii — stanowiły w pełni zadowalającą podstawę rozwiązania głównych problemów naszych czasów. Jest ona koncepcją dynamiczną, związaną ściśle z przeobrażeniami czasów współczesnych, któ­rych rezultatem było powstanie państw socjalistycz­nych, a także dekolonizacja Azji i Afryki, co na­dało społeczności międzynarodowej charakter inny niż w przeszłości. Koncepcja pokojowego współistnienia wymaga szerszego omówienia, a w szczególności przedsta­wienia jej aspektów historycznych, politycznych i prawnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *