WPŁYW RÓŻNIC IDEOLOGICZNYCH

Macbook Air on Grey Wooden Table

Mówiąc o wpływie różnic ideologicznych na roz­wój współpracy międzynarodowej, trzeba stwierdzić, że różnice te niewątpliwie stanowią przeszkodę w rozwoju tej współpracy na poszczególnych odcin­kach, nie pozwalając na bardziej ścisłe powiązania państw o różnych ustrojach w organizmy typu in­tegracyjnego; nie są one jednak absolutną przeszko­dą we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w dziedzinach, w których w równej mierze zaintereso­wane są państwa różnych obozów ideologicznych, jak np. w zapewnieniu pokoju, który staje się ko­nieczną formą organizacyjną naszego naukowo-tech­nicznego stulecia, lub w rozwoju współpracy gospo­darczej na zasadzie wzajemnych korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *