GENEZA I ROZWÓJ

orange and black labeled signage

Zacznijmy od genezy i rozwoju idei pokojowego współistnienia.W dyskusjach nad koncepcją pokojowego współ­istnienia odwoływano się wielokrotnie do mniej lub bardziej odległych analogii historycznych. Szcze­gólnie dwa układy stosunków międzynarodowych z przeszłości służyły jako przykład pokojowego współ­istnienia. Były to stosunki między państwami chrześ­cijańskimi i państwami islamu po zakończeniu wy­praw krzyżowych oraz stosunki między państwami katolickimi i państwami protestanckimi po zakoń­czeniu wojen religijnych. Nawiązując do współ­istnienia chrześcijaństwa z islamem powoływano się na słynny traktat francusko-turecki z 1535 r., za­warty zaledwie kilka lat po nieudanych próbach wznowienia przez papieża wypraw krzyżowych. Argumentację tej decyzji zawiera pismo króla Fran­ciszka I do papieża: „Błędy ludzi i ich niedosko­nałość nie pozwalają na zjednoczenie się w tej samej religii, ale różnica kultu, jak również zwy­czajów, nie niszczy naturalnej społeczności ludzkiej.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *