NIEMAŁY WPŁYW

person using both laptop and smartphone

Niemały wpływ na stosunek mieszkańców Europy Zachodniej do sojuszu atlantyckiego miały zmiany w doktrynie strategicznej Stanów Zjednoczonych za czasów prezydentury Kennedy’ego. Teza stanowiąca jeden z elementów „strategii elastycznego reagowa­nia”, głosząca, że przed użyciem broni nuklearnej w ewentualnym konflikcie Wschód-Zachód powin­na istnieć możliwość ponownej oceny sytuacji, a w szczególności nacisk położony na broń konwencjo­nalną, wprowadzenie koncepcji „pauzy” i orienta­cja na wysoce scentralizowany system dowodzenia zwiększyły obawy Europejczyków co do zamiaru Stanów Zjednoczonych użycia broni nuklearnej, gdyby zaszła konieczność obrony Europy Zachod­niej. Dopuszczenie możliwości wojny konwencjonal­nej w Europie otwierało perspektywy przekształce­nia Europy — po raz trzeci w tym stuleciu — w wielkie pole bitwy, podczas gdy dla Stanów Zjedno­czonych byłby to tylko jeszcze jeden konflikt lo­kalny: „a nawet Związek Radziecki i Stany Zjedno­czone mogłyby okazać gotowość do ograniczenia użycia broni nuklearnej tylko do Europy Zachod­niej i odpowiednio do wschodniej części Europy Środkowej, czyniąc w ten sposób ze swych teryto­riów sanktuaria wolne od ataków nuklearnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *