ZASADY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Person Holding Black Iphone 5

Zasady stosunków międzynarodowych w obrębie wspólnoty socjalistycznej wywodzą się z solidarności robotniczej wszystkich krajów (internacjonalizm proletariacki). „Doświadczenie przeszłości — jak pi­sał Marks w manifeście inauguracyjnym Międzyna­rodowego Stowarzyszenia Robotników — wykazało, że niedocenianie braterskiego sojuszu, jaki winien istnieć między robotnikami różnych krajów i pobu­dzać ich, by w walce o wolność występowali ramię przy ramieniu, znajduje karę we wspólnej klęsce ich rozproszonych wysiłków.” W wyniku powstania światowego systemu socja­listycznego po II wojnie światowej do zasad moral- no-politycznych wynikających z internacjonalizmu proletariackiego dołączyły się zasady prawno-poli- tyczne, znajdujące zastosowanie w stosunkach mię­dzy państwami socjalistycznymi. Zasady te, w związ­ku ze stosunkowo krótkim okresem, jaki nas dzieli od zakończenia II wojny światowej, znajdują się w pełnym rozwoju: nie zostały jeszcze sprecyzowane i sformułowane w ten sposób, jak to nastąpiło w Deklaracji z 24 X 1970 r. w odniesieniu do zasad powszechnego prawa międzynarodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *