CZĘSTO CYTOWANY LIST

rectangular beige board

Często cytowano list cesarza Wilhelma II do cara rosyjskiego po zawarciu w 1907 r. porozu­mienia między Rosją a Niemcami, w którym wy­rażał on nadzieję, że „z chwilą, kiedy wiadomość o   nowym ugrupowaniu będzie znana na świecie, mniejsze państwa, jak Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Norwegia, będą przyciągane do tego ośrod­ka grawitacji z racji zupełnie naturalnych praw przyciągania mniejszych ciał przez większe i bar­dziej zwarte”. Podobnie „Times” w związku ze spra­wą Czechosłowacji pisał w 1937 r., że „grawitacyj­nego przyciągania siedemdziesięciomilionowego na­rodu nie można negować; to tak, jakby ktoś chciał odwrócić Golfstrom”. Zwolennicy polityki niezaangażowania i niektó­rzy autorzy zachodni wielokrotnie posługiwali się tezą, że najkorzystniejszy dla małego państwa jest status niezaangażowania w porozumienia polityczno- -wojskowe, że wiązanie się z wielkimi mocarstwami w celach bezpieczeństwa jest „złem koniecznym”, usprawiedliwionym jedynie w przypadkach bezpo­średniego zagrożenia z zewnątrz, któremu w inny sposób mniejsze państwo nie zdoła się skutecznie przeciwstawić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *