RZECZYWISTA WSPÓŁPRACA

a person holding a cell phone in their hand

Czy rzeczywiście regionalna współpraca państw dużych i małych dla zapewnienia sobie wspólnie bezpieczeństwa przed zagrożeniem z zewnątrz leży w interesie tylko wielkich mocarstw i czy musi ona pociągać za sobą osłabienie międzynarodowej pozycji państw mniejszych? Czy istnieją inne, bar­dziej korzystne dla małych państw możliwości za­pewnienia sobie bezpieczeństwa? Odpowiedź na po­wyższe pytania z pewnością nie jest łatwa. Wyma­ga ona uwzględnienia nie tylko wielu elementów współczesnego, wysoce złożonego układu stosunków międzynarodowych, ale również tendencji rozwojo­wych w tych stosunkach.Zagadnienia związane z rolą mniejszych państw w polityce międzynarodowej, a w szczególności ze sprawą obronności tych państw, są w ostatnim dzie­sięcioleciu przedmiotem żywego zainteresowania po­litologów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *