WSPÓŁCZESNA NAUKA KOŚCIOŁA

people near billboards

Współczesna nauka Kościoła katolickiego wyraża również potrzebę współdziałania wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy, w celu zapewnienia po­koju, który w obliczu wojny nuklearnej stał się dla ludzkości szczególnie cenny. Encyklika Jana XXIII Pacem in terris czyni to najpełniej. Wyraża ona za­równo grozę dzisiejszej sytuacji, wywołanej wyści­giem zbrojeń („tak więc narody żyją w nieustannym strachu, jakby pod groźbą straszliwego huraganu, który w każdej chwili może się zerwać”), jak i a- probatę współpracy w zakresie zapewnienia poko­ju „czy to z chrześcijanami odłączonymi […], czy też z ludźmi, którzy nie wyznają żadnej religii chrześcijańskiej, ale kierują się rozumem i odzna­czają się nieskazitelną moralnością naturalną”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *