PRAWO MIĘDZYNARODOWE

vehicles on roadway near buildings

Prawo międzynarodowe staje się tutaj prawem światowym, którego przepisy powinny obowiązywać zarówno wszystkich ludzi na świecie, jak i państwa. Do tej grupy poglądów zaliczyć należy poglądy auto­rów, którzy — unikając wprawdzie ekstremizmu obu wymienionych prawników — przedstawiają obo­wiązujące obecnie prawo międzynarodowe jako etap przejściowy, bezpośrednio poprzedzający nadejście państwa światowego.Zwolennicy koncepcji państwa światowego uwa­żają suwerenność państwową za główną przyczynę tzw. anarchii międzynarodowej, która nie pozwala na zabezpieczenie trwałego pokoju międzynarodo­wego. Nie biorą pod uwagę faktu, że na obecnym etapie rozwoju historycznego suwerenność jest ko­niecznością. W warunkach dysproporcji w poziomie życia gospodarczego i politycznego nie jest ona re­liktem przeszłości, ale dla wielu narodów czynnikiem postępowym, ułatwiającym realizację dążeń dc zmniejszenia tych dysproporcji. Dotyczy to szcze­gólnie państw pokolonialnych,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *