NIEZBĘDNA PODSTAWA

a person holding a cell phone in front of a laptop

Dotyczy to szcze­gólnie państw pokolonialnych, dla których suwe­renność jest „niezbędną podstawą działania oraz źródłem godności i szacunku”. Trudno zatem zgo­dzić się z poglądem zwolenników państwa świato­wego, którzy traktują powstanie wielu nowych państw suwerennych jako „ostatnie orgiastyczne tchnienie przed śmiercią i transfiguracją”, a nie ja­ko ważny element współczesnej rzeczywistości.Wysuwane są również propozycje stworzenia federacji państw w określonych regionach czy też na poszczególnych kontynentach (np. federacji ogólno­europejskiej), które pozwalałyby na istnienie dotychczasowych państw, z tym jednak, że istotne kompetencje państwowe, nie tylko w zakresie utrzy­mania bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju, ale również w dziedzinie gospodarczej, przeszłyby | do organów federacji. Tego rodzaju propozycje zmie­rzają do tworzenia form przejściowych między obec­ną strukturą polityczną świata a formą państwa światowego, które miałoby powstać w nie określo­nej bliżej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *