STATYCZNE POJMOWANIE

Pinterest Scarbble on Brown Wood

Wielu autorów zachodnich w sposób realistyczny zdaje sobie sprawę, że w dobie współczesnej pokojo­we współistnienie nie może być pojmowane statycz­nie, że — w obrębie pokojowego współistnienia — konieczne jest otwarcie możliwości zmianom poli­tycznym, zwłaszcza na obszarach kolonialnych. Tak więc R. Schlesinger stwierdza, że stosunek pomię­dzy metropolią a kolonią nie jest oczywiście stosun­kiem pokojowego współzawodnictwa: może ono za­cząć się dopiero po uzyskaniu narodowej niepod­ległości, i to najpierw niepodległości politycznej.Pokojowe współistnienie — jak argumentują au­torzy artykułu redakcyjnego „Politiąue Etrange- re n^e wyklucza rywalizacji i współzawodnictwa pokojowego i nie należy go mieszać ze stabilizacją sprzeczną z prawami natury. Polityka stabilizacji przymusowej, polityka Świętego Przymierza, jest obecnie nie do przyjęcia. Stabilizować świat w epo­ce, w której słusznie mówi się o przyspieszeniu hi­storii, byłoby działaniem wbrew naturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *