PROCES HISTORYCZNY

boy in black long sleeve shirt holding blue and white nintendo switch

W połowie XIX stulecia „do korzyści europejskiego pra­wa narodów i koncertu europejskiego” dopuszczono lurcję, a w następnych dziesiątkach lat społeczność międzynarodowa objęła inne państwa niechrześci­jańskie: Chiny, Japonię. Formami ustroju politycz­nego były początkowo monarchie absolutne lub sa­morządne miasta. Na dalszych etapach rozwojowych przeważają zdecydowanie — często w wyniku rewo­lucji burżuazyjnych — monarchie konstytucyjne i republiki burżuazyjno-demokratyczne. W prawie międzynarodowym zwyciężają w tym okresie idee suwerenności i równości państw.Proces historyczny formowania się państw suwe­rennych dokonuje się na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej. Państwa wyzwalają się wówczas spod supremacji cesarskiej czy papieskiej, a jedno­cześnie centralna władza państwowa utrwala swój autorytet i znaczenie, walcząc skutecznie z odśrod­kowymi dążeniami państw lennych i uprzywilejo­wanych miast.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *