BEZPIECZEŃSTWO REGIONALNE

person using black iPad

Nie bez wpływu na zaintere­sowanie bezpieczeństwem regionalnym jest też roz­wój współpracy regionalnej w dziedzinie gospodar­czej i kulturalnej. W Europie tendencje do rozwo­ju wielostronnej współpracy regionalnej znalazły wyraz w negocjacjach przedstawicieli państw euro­pejskich (Konferencja Bezpieczeństwa i Współpra­cy) i w Akcie Końcowym podpisanym w Helsin­kach w 1975 r. Coraz więcej zwolenników zyskuje idea bezpieczeństwa zbiorowego w Azji, a także w innych regionach świata, przy czym podkreśla się, że organizacja regionalna może okazać się bardziej efektywnym instrumentem służącym utrzymaniu po­koju niż organizacja uniwersalna.Wielu autorów wymienia nowe elementy natury politycznej, gospodarczej i wojskowej, sprzyjające tworzeniu regionalnych systemów bezpieczeństwa. Podkreśla się, że regionalizm — jak o tym świadczy powojenny rozwój stosunków międzynarodowych — jest „we współczesnej społeczności międzynarodowej życiowym faktem”, który znalazł wyraz w utworze­niu pewnej liczby organizacji międzynarodowych i zawieraniu układów regionalnych, a także w po­wstaniu „wokół supermocarstw ugrupowań politycz­nych, ideologicznych, a nawet ekonomicznych”, że zarówno odprężenie w stosunkach międzynarodo­wych, jak i postęp w technice wojskowej działają na rzecz regiionalistycznych koncepcji bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *