PORÓWNYWANY ASPEKT

person using black iPad

W tym aspekcie KBWE porównywana jest niekiedy z kon­gresem wiedeńskim z 1815 r. i paryską konferencją pokojową z 1919 r. Podkreśla się, że „otwiera ona szerokie perspektywy pokojowego rozwoju Europy”, że jest „pierwszym forum w historii Europy, na którym rozpatruje się praktycznie całokształt pro­blemów powstających we wzajemnych stosunkach między państwami europejskimi, poczynając od spraw bezpieczeństwa aż do współpracy w wielu konkretnych dziedzinach”.Nie byłoby właściwe twierdzić, że postanowienia zawarte w .Akcie Końcowym z 1 sierpnia 1975 r. mają jedynie znaczenie polityczne, natomiast nie mają charakteru zobowiązań prawnych. Wprawdzie w Akcie Końcowym po stwierdzeniu, że państwa uczestniczące „uznają jego duże znaczenie politycz­ne”, zastrzega się, że Akt Końcowy przekazany zo­stanie Generalnemu Sekretarzowi ONZ „nie w celu rejestracji zgodnie z art. 102 Karty”, co wskazywa­łoby, że państwa uczestniczące nie traktują doku­mentu jako umowy międzynarodowej w ścisłym te­go słowa znaczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *