CZY WYSTARCZY TRZY RAZY?

man in white shirt and black pants walking on street during daytime

Wiele badań prowadzonych w USA zarówno w odniesie­niu do telewizji, jak i prasy dowodzi, iż istnieje pewien minimalny próg liczby kontaktów z reklamą, poniżej którego jest ona nieskuteczna. Herbert Krugman, były menedżer w General Electric, a jednocześnie znany teoretyk reklamy, ogłosił w połowie lat siedemdziesiątych swoją teorię „trzech uderzeń”. Według Krugmana pierwszy kontakt z reklamą to jakby szukanie przez adresata reklamy odpowiedzi na pytanie: „Co to jest?”. Odbiorca reklamy stara się zaklasyfikować i zro­zumieć treść reklamy, co wymaga pewnego wysiłku intelek­tualnego, zapewniającego tym samym określony poziom uwagi i zainteresowania przekazem reklamowym. Pierwszy kontakt nie sprzedaje jednak produktu! Dopiero drugi kon­takt z reklamą („I co z tego wynika?”) polega na ocenie wiarygodności i przydatności informacji zawartej w rekla­mie. Potencjalny klient zaczyna się interesować reklamo­waną marką, aktywnie dekodując zawarte w reklamie treści.Trzeci kontakt to już tylko przypomnienie tego, co klient wie o marce. Być może na tym etapie następuje warunkowa decyzja „kupić czy zapomnieć”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *