DZIESIĘĆ ZASAD

Pinterest Scarbble on Brown Wood

W ten sposob państwa nadawałyby po­szczególnym zasadom i postanowieniom dokumentu końcowego charakter norm prawnie obowiązują­cych:      w oświadczeniach oficjalnych niektórych państw zapowiedziano już stosowanie tego rodzaju praktyki. W odniesieniu zatem do wielu postano­wień dokumentu końcowego nie posiadających obec­nie charakteru normy prawnej można oczekiwać, że spełnią one funkcje pierwszego etapu w procesie tworzenia prawa obowiązującego w stosunkach mię­dzy państwami europejskimi.Trzy spośród dziesięciu zasad zawartych w Dekla­racji Zasad można by nazwać zasadami specyficznie europejskimi, gdyż nie figurują one w Deklaracji uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1970 r. Są to zasady: nienaruszalności granic, inte­gralności terytorialnej państw oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności łącznie z wolnością myśli, sumienia, wyznania i przekonań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *