PAŃSTWA UCZESTNICZĄCE

black and gray bicycle on road during daytime

Państwa uczestniczące w KBWE nie uważały za możliwe powołania już obecnie do życia nowych form instytucjonalnych dla zapewnienia ściślejszej współpracy między nimi. Ograniczono się do zapo­wiedzi zwołania nowego spotkania w Belgradzie w 1977 r. oraz prowadzenia na szczeblu ekspertów prac nad przygotowaniem umowy w sprawie poko­jowego załatwiania sporów międzynarodowych.Na spotkaniu belgradzkim ujawniły się rozbież­ności w wykładni Aktu Końcowego i priorytetów realizacji jego postanowień. Delegacje państw za­chodnich zmierzały do nadania obradom charakteru walki o prawa człowieka, wykazując szczególne za­interesowanie problematyką łączenia rodzin oraz ułatwień wyjazdowych. Kraje niezaangażowane i część krajów zachodnich postulowały rozszerzenie zobowiązań w zakresie środków budowy zaufania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *