PIERWSZE PRACE

Black Samsung Tablet Display Google Browser on Screen

Pierwsze prace nad sformułowaniem za­sad prawnych pokojowego współistnienia pod­jęto w Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowego. Z inicjatywy prawników jugosłowiańskich na kon­gresie Stowarzyszenia w Dubrowniku w 1956 r. przeprowadzono po raz pierwszy szerszą dyskusję nad tym zagadnieniem i powołano specjalną komi­sję do sformułowania zasad pokojowego współistnie­nia. Dyskusje w komisji oraz na kongresach Stowa­rzyszenia zakończyły się przyjęciem przez kongres w Tokio w 1964 r. sprawozdania z prac komisji. Za­wierało ono szesnaście zasad pokojowego współist­nienia.W 1960 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ kilka państw wystąpiło z inicjatywą podjęcia prac nad kodyfikacją zasad pokojowego współistnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *