UOGÓLNIONY STAN

Person Using a Smartphone

Przedstawione poglądy odzwierciedlają i uogól­niają stan stosunków międzynarodowych między państwami kapitalistycznymi a państwami socjali­stycznymi w okresie zimnej wojny. W marcu 1946 r. Winston Churchill w przemówieniu wygłoszonym w Fulton oświadczył, że „żelazna kurtyna zapadnie nad Europą”. W sierpniu tego samego roku amery­kański sekretarz stanu Byrnes w przemówieniu wy­głoszonym w Stuttgarcie roztoczył przed Niemcami perspektywy zmiany status quo ustalonego w Pocz­damie, łamiąc w ten sposób solidarność zwycięzców wojny światowej w węzłowej kwestii bezpieczeń­stwa europejskiego.Jaka była treść prawno-polityczna zimnej wojny? Samo pojęcie zimnej wojny istniało już dawno. Po­dobno po raz pierwszy użył tego określenia pod ko­niec wieków średnich don Juan Manuel, wnuk króla Kastylii Ferdynanda III, w celu scharakteryzowa­nia ówczesnych stosunków między Hiszpanią a pań­stwami islamu:„Nie jest to wojna bardzo mocna i bardzo gorąca, która toczy się na śmierć i życie, ale wojna zimna, która ani nie pociąga za sobą pokoju, ani nie przy­nosi zaszczytu temu, kto ją prowadzi.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *