KONCEPCJA STANU POŚREDNIEGO

Person Holding Black Iphone 5

O tej kon­cepcji stanu pośredniego między wojną a pokojem zapomniano niemal zupełnie w epoce nowożytnej. System prawno-polityczny, jaki w miarę postępu­jącego rozkładu feudalizmu wykształcił się w Euro­pie w XVI i XVII wieku, wspierał się na istnieniu wielu państw suwerennych, wyposażonych — wśród atrybutów suwerenności — w prawo do wojny. Grocjusz, nazywany „ojcem nauki prawa między­narodowego”, zarówno w tytule swego dzieła O pra­wie wojny i pokoju, jak i w wywodach w nim za­wartych przyjmował obowiązującą wówczas w sto­sunkach między państwami wyraźną linię podziału pomiędzy stanem wojny i pokoju za podstawę swe­go systemu, wyrażając to słowami Cycerona: „Mię­dzy wojną a pokojem nie ma stanu pośredniego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *