WYKAZANE RÓŻNICE

Person Holding Black Android Smartphone

Również autorzy krajów socjalistycznych intere­sują się historią rozwoju idei współistnienia. Prof. Bartos w referacie wygłoszonym na zjeździe Stowa­rzyszenia Prawa Międzynarodowego w Dubrowniku w 1956 r. pod tym kątem widzenia oceniał poszcze­gólne epoki. Stosunki starożytnego Rzymu z inny­mi państwami były zaprzeczeniem idei współistnie­nia. Początków idei pokojowego współistnienia do­patrywał się w kapitulacjach, jakie król francuski Franciszek I zawarł z sułtanem tureckim Solimanem Wspaniałym, i w traktatach westfalskich. Prof. Bar- toś uważał jednak, że to zaobserwowane w historii pokojowe współistnienie nie było współistnieniem czynnym, jakiego potrzebuje świat współczesna. Na różnice pomiędzy współistnieniem w dawnych epokach a nowoczesną koncepcją pokojowego współ­istnienia wskazują również prawnicy radzieccy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *