ZWOLENNICY KONCEPCJI

Black Android Smartphone Near Laptop

Można jedynie mówić o prawie pewnych wspólnot w obrę­bie powszechnego prawa międzynarodowego. Tak np. na Zachodzie powszechnie przyjmuje się, że istnieje prawo wspólnoty zachodnioeuropejskiej. W odniesieniu do krajów socjalistycznych — jak konkluduje w swych rozważaniach na ten temat prof. C. Berezowski — „można mówić o tworzeniu się prawa własnego w zakresie objętym działalnoś­cią Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej”.W latach po II wojnie światowej dyskutowano o    trzech koncepcjach kształtowania stosunków mię­dzy państwami o różnych ustrojach. Zwolennicy pierwszej z tych koncepcji wychodzą z założenia, że pomiędzy, państwami o przeciwstaw­nych ideologiach Próżnych ustrojach nie może roz­wijać się współpraca międzynarodowa, a nawet nie może istnieć system powszechnego prawa międzyna­rodowego, który by regulował tego rodzaju stosun­ki — a jedynie systemy regionalnego prawa między­narodowego w obrębie poszczególnych obozów ideo­logicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *