DZIĘKI MĄDROŚCI

Person Holding Black Android Smartphone

Często pokojowe współistnienie przedstawiane jest w krajach niezaangażowanych jako złoty środek i kompromis między skrajnymi systemami ideolo­gicznymi.Wreszcie znamienną cechą azjatyckiego pojmowa­nia pokojowego współistnienia jest jego sformuło­wanie wyrażone w postaci kilku bardzo ogólnych zasad. Azjaci — jak podkreśla Syatauw — nie po­pełnili błędu i nie weszli w ślepą uliczkę w po­szukiwaniu definicji. Nie jest ważne, czy stało się tak dzięki mądrości, czy też na skutek awersji do pojęć zbyt technicznych. Istota pokojowego współ­istnienia jako współżycia w pokoju była dla nich wystarczającą racją, by uczynić z niej kamień wę­gielny stosunków międzynarodowych. „Azjatycka koncepcja pokojowego współistnienia — kontynuuje autor — nie jest sztywna, jest mniej teoretyczna, może nawet jest naiwna, ale właśnie z tych przyczyn jej szanse powodzenia są większe niż radzieckiej koncepcji pokojowego współistnienia.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *