POWIĄZANIE ZASAD

Woman Holding Black Smartphone

Podkreśla się, że Pancza Szila nawiązuje do podstawowych pięciu zasad moralności buddyjskiej, które trady­cyjnie wylicza się na palcach ręki, a także do kon­stytucji Indonezji, opartej na pięciu zasadach poli­tyki wewnętrznej. W ujęciu przedstawicieli Ameryki Łacińskiej po­kojowe współistnienie nabiera również pewnych cech specyficznych w związku ze szczególną sytuacją i potrzebami państw kontynentu amerykańskiego.Memoriał przedłożony przez prawnika brazylijskie­go H. Fialcho w imieniu delegacji brazylijskiej na VI Kongresie Międzynarodowego Zrzeszenia Praw­ników Demokratów w Brukseli w 1956 r. stwierdził, że: a) pokojowe współistnienie między różnymi u- strojami społecznymi, a także między państwami w ogólności, jest nakazem historycznym naszych cza­sów; b) dla ludów Ameryki Łacińskiej ideał pokojo­wego współistnienia jest nieodłącznie związany z ideałem samostanowienia, niezawisłości gospodarczej i politycznej oraz wykluczeniem wszelkiej obcej in­terwencji bez względu na to, pod jakim pretekstem byłaby realizowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *