ZNAMIENNA CECHA

person holding Android smartphone

Pierwszą znamienną cechą poglądów w zakresie istoty’ i funkcji pokojowego współistnienia jest dą­żenie do wyjścia poza problemy stosunków między dwoma przeciwstawnymi systemami społeczno-poli­tycznymi: socjalizmem i kapitalizmem, objęcia ca­łości stosunków międzynarodowych i skoncentrowa­nia się na problematyce krajów bogatych i krajów biednych. Zasady pokojowego współistnienia dotyczą „nie tylko dwóch obozów wrogich sobie, ale zmierzają do objęcia wszystkich — zarówno przy­jaciół, jak i nieprzyjaciół”. Prawnicy afro-azjatyccy często zwracają uwagę na jednostronność dotych­czasowej dyskusji, która koncentruje się głównie na stosunkach pomiędzy krajami kapitalistycznymi i j krajami socjalistycznymi, nie uwzględniając trzecie­go wielkiego partnera dialogu współczesności — kra­jów Azji i Afryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *