WYRAŻANE OBAWY

Person Holding Black Iphone 5

Przedstawiciele Trzeciego Świata często wyrażają obawy, by pokojowe współistnienie nie było pojmo­wane jako utrwalenie istniejącego status quo, zwła­szcza na obszarach kolonialnych. Obawy te rodzą postulat, by pokojowe współistnienie nie znajdowa­ło zastosowania w wojnach narodowowyzwoleńczych. Ogólnie można stwierdzić, że politycy Afryki, w której proces dekolonizacji nie został jeszcze zakoń­czony, odnoszą się ze znacznie większą rezerwą do idei pokojowego współistnienia aniżeli Azjaci.Neutralistyczne podłoże poglądów prawno-poli- tycznych w większości krajów Trzeciego Świata pro­wadzi do dalszych odrębności w pojmowaniu poko­jowego współistnienia. Cechą znamienną azjatyckiej koncepcji pokojowego współistnienia — jak twierdzi indonezyjski prawnik Syatauw — jest „brak poczu­cia istnienia realnego niebezpieczeństwa i zaangażo­wania się w zimną wojnę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *